ติดต่อเรา


หน่วยงาน เบอร์โทร เบอร์ภายใน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 02-5792030 1881
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 02-9428200 1811
งานนโยบายและแผน 02-9428274 1817
งานคลังและพัสดุ 02-9428200 1814
งานสารบรรณ 02-9428200 1808
งานบริการการศึกษา/หน่วยทะเบียน 02-9428200 1851
งานอาคารสถานที่ 02-9428200 1812
หน่วยกิจการนิสิต/สโมสรนิสิต
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 02-9428200 1884
ภาควิชาพลศึกษา 02-579-7149,02-942-8672
ภาควิชาอาชีวศึกษา 02-942-8256 101
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 02-942-8674 1843
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 02-942-8780 101, 102
ภาควิชาการศึกษา 02-579-7114, 02-579-3993 1823
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0-2942-8800-09 109
ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 02-942-8265