เว็บไซต์เดิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 10 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๓ ...
 • ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์ดําเนินการคัดเลือกบุคลากร ดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ที่มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Sep/2020    เวลา : 09:38:12

 • ผลการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๓...
 • ตามที่ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Sep/2020    เวลา : 09:27:46

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ข่าวการศึกษา

 • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)...
 • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/May/2020    เวลา : 09:39:06

 • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563...
 • การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 20/Apr/2020    เวลา : 15:55:53

 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562...
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน โครงการภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Nov/2019    เวลา : 10:28:13

  ดูข่าวการศึกษาทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต

 • คู่มือนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 2563...
 • คู่มือนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 2563...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Aug/2020    เวลา : 14:37:42

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิตทั้งหมด

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Jun/2020    เวลา : 15:42:05

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Aug/2020    เวลา : 14:41:17

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Colling Tower) อาคารหอประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงหอผึ่งน้ำ (Colling Tower) อาคารหอประชุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Apr/2019    เวลา : 13:58:29

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และกันสาดอาคาร3...
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา และกันสาดอาคาร3...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 13/Jul/2020    เวลา : 10:52:13

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  ภาพกิจกรรม

 • การประชุม ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) ครั้งที่ 4/2563 ...
 • การประชุม ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) ครั้งที่ 4/2563

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Sep/2020    เวลา : 14:51:37     จำนวนการเข้าชม (22)

 • การปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น 2563...
 • การปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น 2563

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Jun/2020    เวลา : 11:13:07     จำนวนการเข้าชม (105)

 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562...
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Oct/2019    เวลา : 10:08:46     จำนวนการเข้าชม (105)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    การวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ