คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

News

Other Link

 • Doctoral Program in Science Education (English Program)...
 • Faculty of Education, Kasetsart University is proudly to introduce a doctoral program, Doctor of Philosophy in Science Education. This initiative is our quick move towards ASEAN Community by 2015...Readmore..>

  Post Date : 14/May/2015    Time : 09:03:55     Views (60)

  Event

 • Academic Organization and International Collaboration of EDU-KU...
 • Academic Organization and International Collaboration of EDU-KU


 • นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chiba University...
 • วันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับ นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chiba University


 • AsTen2017 Conference Wednesday July 21St 2017...
 • AsTen2017 Conference Wednesday July 21St 2017


 • ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Seoul National University (SNU) และ Gwansa Scholarship Foundation (GSF)...
 • คณะกรรมการบริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Seoul National University (SNU) และ Gwansa Scholarship Foundation (GSF)


 • ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan Indonesia...
 • วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan Indonesia


 • ต้อนรับ Ambassador Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย...
 • วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 ท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชการ และ ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ได้ต้อนรับ Ambassador Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทยและคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 • The 6th International Symposium on Education for Rural Transformation (ERT 2016)...
 • The 6th International Symposium on Education for Rural Transformation (ERT 2016)


 • international joint Symposium Education and Future of asia...
 • international joint Symposium Education and Future of asia


    Learning System
    Transcript
    Learning Assessment
    Mex Learn
    Grade
    Regis System
    Research
    Information Research
    Project management
    Research database

  Pages View
  Total : 925082 (Views)