โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...

     วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2564 ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ขึ้นเพื่อ ให้นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ให้กับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาได้รู้จัก นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต คณาจารย์ และศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งและให้โอวาทกับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
     ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นำโดย ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา และ รศ. ดร.กรกฎา นักคิ้ม อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวหลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จในระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ผศ. ดร.อวยพร ตั้งธงชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ. ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร ประธานกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต่อด้วย การอภิปราย เรื่อง “เทคนิคและการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยวิทยากร นายสันต์ศิริ ยมนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอพี บิสเนส จำกัด ที่ปรึกษาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ และวิทยากร ดร.กรกนก เลิศเดชาภัทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาในช่วงท้ายของโครงการฯ ได้เปิดกิจกรรม ถาม-ตอบข้อสงสัย ให้กับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา


Total 12 Picture