คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ มหาวิทยาลัย Kyoai Gakuen ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ Collaborative International Online Learning...

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ มหาวิทยาลัย Kyoai Gakuen ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ Collaborative International Online Learning ในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.00 น. ตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 นิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
1. นางสาวธัญรดา เตียววิริยะกุล ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
2. นางสาวผาณิตา เหี้ยมหาญ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
3. นางสาวสินรินทร์ จินดาโชติ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
4. นางสาวเหมือนฝัน พัฒนาการพนิช ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
5. นางสาวน่านฟ้า พึ่งเพ็ชร ชั้นปี 2 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
6. นางสาวฤทธิตา ดอนสินเพิ่ม ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา


Total 6 Picture