คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564...

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์สู่การเป็นสถาบันแห่งการคิด นำคณะสู่คุณภาพมาตรฐาน EdPEx" นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม และบรรยายวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนคณะ

ต่อด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นลิตรัตน์ รักสกุล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวบรรยาย การพัฒนาคณะสู่คุณภาพมาตรฐาน EdPEx

หลังจากนั้น รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ช่วยกันเป็นแรงผลักดัน และขับเคลื่อนการทำงานของคณะจนประสบความสำเร็จ

>>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<


Total 8 Picture