คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการมุทิตาจิต "กตัญญูกตัญญูตาคารวะ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564"...

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการมุทิตาจิต "กตัญญูกตัญญูตาคารวะ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564" ในรูปแบบออนไลน์ โดย รศ. ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวมุทิตาจิต กตัญญุคาราวะ ศึกษาศาสตร์ แก่บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนันสนุนและช่วยวิชาการ ต่อด้วยการแสดงชุดพิเศษ ชุดที่ 1 "สร้างพลังกาย" จากสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดที่ 2 "เสริมพลังใจ จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ชุดที่ 3 "แม้ตัวห่างไกล ยังห่วงใยและผูกผัน" จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ รับชมวีดิทัศน์ "ประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ" หลังจากนั้นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ ผู้แทนคณาจารย์อาวุโสกล่าวแสดงความยินดี และแสดงความประทับใจ ความสุขในการทำงานที่คณะศึกษาศาสตร์

>>ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม<<


Total 8 Picture