ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการเสนอขอตำแแหน่งทางวิชาการและประเมินการสอน...


 

ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คำสั่ง/ประกาศ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

การเสนอขอประเมินผลการสอน

 1. กำหนดการเสนอขอประเมินผลการสอน ปีการศึกษา 2564
 2. แบบตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการเสนอขอประเมินผลการสอน
 3. ขั้นตอนการเสนอขอประเมินผลการสอน
 4. แนวทางการเสนอขอประเมินผลการสอนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 

แบบฟอร์มการเสนอขอประเมินผลการสอน

 1. ก.พ.ว.06
 2. ก.พ.ว.07 สำหรับข้าราชการ
 3. ก.พ.ว.07 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 

การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

 1. กำหนดการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
 2. แบบตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)
 3. แบบตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)
 4. แบบตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.)
 5. ขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
 6. แนวทางการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 7. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือ ตำรา และการเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
 8. ขั้นตอนในการยื่นขอประเมินตำราหรือหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (ประเภทขอทุนฯ)
 9. ขั้นตอนในการยื่นขอประเมินตำราหรือหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (ประเภทไม่ขอทุนฯ)

 

 

แบบฟอร์มการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

ที่

ชื่อแบบฟอร์ม

ใช้สำหรับ

ผศ.

รศ.

ศ.

1.

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Download

 

 

2.

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์

 

Download

 

3.

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์

 

 

Download

4.

ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการ

Download

Download

Download

5.

มก.1.3 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย (ผศ.)

Download

 

 

6.

มก.1.3 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย (รศ./ศ.)

 

Download

Download

7.

มก.1.4 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทผลงานในลักษณะอื่น (ผศ./รศ./ศ.)

Download

Download

Download

8.

มก.1.5 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทตำรา (ผศ.)

Download

 

 

9.

มก.1.5 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทตำรา (รศ./ศ.)

 

Download

Download

10.

มก.1.6 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ (ผศ.)

Download

 

 

11.

มก.1.6 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ (รศ./ศ.)

 

Download

Download

12.

มก.1.7 สรุปการประเมินผลงานทางวิชาการ (ผศ.)

Download

 

 

13.

มก.1.7 สรุปการประเมินผลงานทางวิชาการ (รศ./ศ.)

 

Download

Download

14.

มก.1.12 ผลการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทบทความทางวิชาการ (ผศ.)

Download

 

 

15.

มก. 1.14 หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ

Download

Download

Download

16.

มก. 1.15 ขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Download

Download

Download

17.

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

Download

Download

Download

18.

ก.พ.ว. 13 แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

 

 

Download