ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 2559...


การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 2559

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- ใบมอบหมายงาน สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- พจนานุกรมสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ตารางกิจกรรมแนวปฏิบัติเพื่อการดาเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหาร ประเภทผู้บริหารที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานหรือเทียบเท่า

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา)

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และประเภทนักวิจัย) กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ (ตำแหน่งตามที่ ก.บ.ม. กำหนด)

- แบบประเมินสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนพัฒนารายบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- แบบสรุปรายงานการพัฒนารายบุคคลสำหรับผู้บริหาร [ Excel ]  [ Word ]

- แบบสรุปรายงานการพัฒนารายบุคคลสำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ [ Excel ]  [ Word ]