ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ...


ดาวน์โหลดเอกสารฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
 1 แบบฟอร์มส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 2  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการวิจัย    
 3  แบบแสดงรายละเอียดการรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร    
 4  ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 5  ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับอาจารย์และบุคลากร    
 6 แบบเสนอชุดโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย สำหรับอาจารย์และบุคลากร    
 7  การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ    
 8  เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา    
 9  กณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สําหรับอาจารย์และบุคลากร    
10 แบบฟอร์มเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัย สำหรับอาจารย์ และบุคลากร
11 แบบฟอร์มเสนอของบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนิสิต
12

แบบฟอร์มเสนอของบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับอาจารย์และบุคลากร

13  แนวปฏิบัติในการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีที่3