ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...


ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ ตําแหน่ง (ทดแทนอัตราเลขที่ พ.๑๘๕๕)

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<