ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...


ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๑๕,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<