ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนิสิตทุนแลกเปลี่ยนโครงการ ศึกษาศาสตร์สู่สากล ณ Kyoai Gakuen University ...


     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 6 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ศึกษาศาสตร์สู่สากล” ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่นิสิตจะได้ไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา นำเสนอผลงาน และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนจาก Kyoai Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาในการดำเนินโครงการอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 (วันเวลาที่แน่นอนจะประกาศอีกครั้งหนึ่ง)

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<