คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ภาพกิจกรรม

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการมุทิตาจิต "กตัญญูกตัญญูตาคารวะ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564"...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการมุทิตาจิต "กตัญญูกตัญญูตาคารวะ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564"

  ลงประกาศเมื่อ : 28/Sep/2021    เวลา : 19:20:55     จำนวนการเข้าชม (61)

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน และช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Sep/2021    เวลา : 12:45:27     จำนวนการเข้าชม (61)

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ มหาวิทยาลัย Kyoai Gakuen ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ Collaborative International Online Learning...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ มหาวิทยาลัย Kyoai Gakuen ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ Collaborative International Online Learning

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Aug/2021    เวลา : 09:00:33     จำนวนการเข้าชม (63)

 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...
 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  ลงประกาศเมื่อ : 09/Aug/2021    เวลา : 10:10:58     จำนวนการเข้าชม (59)

 • วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร...
 • วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

  ลงประกาศเมื่อ : 12/Jul/2021    เวลา : 12:34:44     จำนวนการเข้าชม (60)

 • คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ “มอบลูกเป็นศิษย์…มอบชีวิตเป็นครู” ประจำปีการศึกษา 2564...
 • คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ “มอบลูกเป็นศิษย์…มอบชีวิตเป็นครู” ประจำปีการศึกษา 2564

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Jun/2021    เวลา : 09:30:46     จำนวนการเข้าชม (59)

 • ร่วมสมทบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่แพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19...
 • ร่วมสมทบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่แพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Jun/2021    เวลา : 09:45:28     จำนวนการเข้าชม (59)

 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meetings)...
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meetings)

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Jun/2021    เวลา : 08:08:18     จำนวนการเข้าชม (59)

 • การปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ...
 • วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในหัวข้อดังต่อไปนี้ * แนะนำ Portfolio / E-Portfolio

  ลงประกาศเมื่อ : 12/May/2021    เวลา : 17:22:07     จำนวนการเข้าชม (60)

 • คณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยในชั้นเรียนในรอบคัดเลือก เพื่อตัดสินผลงานวิจัย ในโครงการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู (ครั้งที่ 4) ปี พ.ศ. 2564...
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยในชั้นเรียนในรอบคัดเลือก เพื่อตัดสินผลงานวิจัย ในโครงการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู (ครั้งที่ 4) ปี พ.ศ. 2564

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Apr/2021    เวลา : 09:44:46     จำนวนการเข้าชม (59)


  ทั้งหมด 17 หน้า 167 กิจกรรม
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    Next

  อื่นๆ

    ระบบการเรียนการสอน
    Transcript กิจกรรมนิสิต
    ประเมินการเรียนการสอน
    Mex Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การวิจัย
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ฐานข้อมูลงานวิจัย มก.
    การบริการวิชาการ
    งานบริการวิชาการ
    ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ
    ฐานข้อมูลเสวนาทางวิชาการ
    การบริหารจัดการ
    ฐานข้อมูลบุคลากร
    ระบบรับ-ส่งหนังสือ
    ประเมินผู้บริหาร
    การประกันคุณภาพ
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ


  สถิติการเข้าชม
  ทั้งหมด : 925083 (View)