คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 9 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายงานผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา...
 • รายงานผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Oct/2021    เวลา : 14:40:20     จำนวนการเข้าชม (65ครั้ง)

 • ประกาศรับสมัครนิสิตทุนแลกเปลี่ยนโครงการ ศึกษาศาสตร์สู่สากล ณ Kyoai Gakuen University ...
 • ประกาศรับสมัครนิสิตทุนแลกเปลี่ยนโครงการ ศึกษาศาสตร์สู่สากล ณ Kyoai Gakuen University ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Oct/2021    เวลา : 09:38:11     จำนวนการเข้าชม (81ครั้ง)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Oct/2021    เวลา : 14:51:51     จำนวนการเข้าชม (61ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานเลขานุการ...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักงานเลขานุการ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Oct/2021    เวลา : 11:31:56     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Oct/2021    เวลา : 09:58:21     จำนวนการเข้าชม (64ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Oct/2021    เวลา : 09:38:20     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ผลการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๔...
 • ผลการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๔...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Oct/2021    เวลา : 09:39:57     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ...
 • ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Oct/2021    เวลา : 09:38:23     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดภาควิชาพลศึกษา...
 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดภาควิชาพลศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Sep/2021    เวลา : 15:06:41     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...
 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Sep/2021    เวลา : 13:33:41     จำนวนการเข้าชม (61ครั้ง)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Sep/2021    เวลา : 13:30:19     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...
 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Sep/2021    เวลา : 10:04:58     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Sep/2021    เวลา : 10:11:27     จำนวนการเข้าชม (62ครั้ง)

 • ผลการพิจารณาทุน โครงการสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด...
 • ผลการพิจารณาทุน โครงการสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 31/Aug/2021    เวลา : 11:30:24     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Aug/2021    เวลา : 13:44:43     จำนวนการเข้าชม (63ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Aug/2021    เวลา : 13:39:55     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • ประกาศรายงานผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา...
 • ประกาศรายงานผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/Aug/2021    เวลา : 13:37:46     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 11/Aug/2021    เวลา : 10:35:12     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)...
 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 04/Aug/2021    เวลา : 12:49:45     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Aug/2021    เวลา : 15:02:08     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัย ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...
 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง นักวิจัย ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Aug/2021    เวลา : 14:34:06     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Jul/2021    เวลา : 15:18:28     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Jul/2021    เวลา : 09:11:10     จำนวนการเข้าชม (61ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/Jul/2021    เวลา : 09:07:32     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Jul/2021    เวลา : 15:28:06     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Jul/2021    เวลา : 14:41:56     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดภาควิชาพลศึกษา...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดภาควิชาพลศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 06/Jul/2021    เวลา : 14:02:22     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Jul/2021    เวลา : 15:02:41     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 01/Jul/2021    เวลา : 09:12:34     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Jun/2021    เวลา : 20:10:33     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/Jun/2021    เวลา : 20:07:10     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Jun/2021    เวลา : 14:47:18     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ Hiroshima University International Education Program...
 • ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ Hiroshima University International Education Program...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Jun/2021    เวลา : 21:12:38     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ร่วมสมทบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่แพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19...
 • ร่วมสมทบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่แพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 21/Jun/2021    เวลา : 09:43:38     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 17/Jun/2021    เวลา : 14:56:58     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอน ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา...
 • รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอน ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Jun/2021    เวลา : 14:50:30     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รายงานผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...
 • รายงานผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 10/Jun/2021    เวลา : 14:48:31     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ Hiroshima University International Education Program...
 • ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ Hiroshima University International Education Program...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 08/Jun/2021    เวลา : 15:56:00     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 02/Jun/2021    เวลา : 08:40:42     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/May/2021    เวลา : 11:23:50     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564...
 • ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/May/2021    เวลา : 09:25:53     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติการสอน ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา...
 • รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติการสอน ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/May/2021    เวลา : 13:37:06     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปฐมวัย...
 • ผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปฐมวัย...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 18/May/2021    เวลา : 09:32:53     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสาธิตการสอน ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา...
 • รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสาธิตการสอน ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/May/2021    เวลา : 19:30:46     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/May/2021    เวลา : 19:29:13     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • แจ้งแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเครือข่ายไร้สาย KUWIN...
 • แจ้งแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเครือข่ายไร้สาย KUWIN...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/May/2021    เวลา : 13:17:00     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/May/2021    เวลา : 13:29:54     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ประกาศผลการตัดสินรางวัลการประกวดบทความวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ ...
 • ประกาศผลการตัดสินรางวัลการประกวดบทความวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Apr/2021    เวลา : 17:15:08     จำนวนการเข้าชม (60ครั้ง)

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/Mar/2021    เวลา : 15:38:45     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)

 • ผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา...
 • ผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Mar/2021    เวลา : 11:45:55     จำนวนการเข้าชม (59ครั้ง)


  ทั้งหมด 16 หน้า 797 ข่าว
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    Next

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    การวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การประกันคุณภาพ
    THE Impact Rank (SDGs)
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    สารศึกษาศาสตร์
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    ดาวน์โหลด โลโก้
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ