หัวหน้าภาควิชา


ผศ. ดร.ทรงชัย อักษรคิด
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : กศ.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล์ : feduscu@ku.ac.th
โทรศัพท์ : -

ผศ. ดร.บุญเลิศ อุทยานิก
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : ศศ.ด. พลศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์ : fedublo@ku.ac.th
โทรศัพท์ : -

อ. ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : ค.ด. การศึกษานอกระบบโรงเรียน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ : feducsu@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02-579-7143

ผศ. ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : Educational Technology (Ph.D) University of Northern Colorado
อีเมล์ : watsatree@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2942-8674

รศ. ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คุณวุฒิการศึกษา : Ed.D. Curriculum and Instruction: Students with Learning Disabilities, University of Central Florida
อีเมล์ : fedujnb@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02-942-8780-1, 02-942-8677

อ. ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา : กศ.ด. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล์ : fedupmn@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8800 ต่อ 504

นางจารุวรรณ ภู่ช้าง
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อีเมล์ : feducwp@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02-942-8200