ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ (รอบที่ ๒ นิสิตสำรอง)...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  โครงการภาคพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒ นิสิตสำรอง)

 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตรวจสอบรหัสนิสิต ของตนเองที่ http://www.edu.ku.ac.th ตั้งแต่  วันที่                         4 กรกฎาคม 2562

2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่
4-5 กรกฎาคม 2562  ที่ http://www.grad.ku.ac.th รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกประวัตินิสิต คือ รหัสประจำตัวนิสิต

3.  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน-ถูกต้อง และสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะวันที่กำหนด สั่งพิมพ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับส่งศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมติด รูปถ่าย (ไม่ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยทุกสถาบัน) ที่มุมบนด้านขวามือ และลงลายมือชื่อนิสิต

4.  นิสิตขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่ https://nontriregis.ku.ac.th/th/

5.  นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ เว็บลงทะเบียนนิสิตภาคพิเศษ มก.
https://sp-regis.ku.ac.th ด้วยรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่าย (รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากข้อ 4.)  ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม  2562  *หากไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า  สละสิทธิ์

6.  ชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (KU9)  จำนวน  33,340 บาท โดย

                     ส่วนที่   1         สำหรับธนาคารที่ทำการติดต่อ

ส่วนที่   2         สำหรับนิสิต

7รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัยและทำบัตรประจำตัวนิสิต วันเสาร์ที่  6 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00–16.00 น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8

   เอกสารหลักฐานที่นิสิตต้องนำมาในวันรายงานตัวและทำบัตรนิสิต

   1. ใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีที่สำเร็จการศึกษา

   2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (นำออกจากซอง)

   * ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง, หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ฉบับจริง ด้วย

การแต่งกายของนิสิต   

-  นิสิตชาย  เสื้อสีสุภาพ ต้องผูกเน็คไท หรือ ชุดราชการ หรือ เครื่องแบบ

-  นิสิตหญิง เสื้อสีสุภาพคอปก หรือ ชุดราชการ หรือ เครื่องแบบ

หากไม่มาทำบัตรประจำตัวนิสิตตามกำหนดจะต้องทำภายหลัง ในวันทำการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เฉพาะเวลา 14.00 น. เท่านั้น

 

 

 

 

8.  นิสิตจะต้องส่งเอกสารข้อมูลประวัติและใบแจ้งหนี้ ส่วนที่ 2 ที่ ON LINE จากธนาคารเรียบร้อยที่
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  วันเสาร์ที่  6 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00–16.00 น.

          ปฐมนิเทศนิสิตใหม่   :       วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 

          - บัณฑิตวิทยาลัย เวลา 08.00–11.30 น. ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ

          - คณะศึกษาศาสตร์ เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ระดับปริญญาโท

 

สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา