หลักสูตรปริญญาตรี...


คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ทั้งหมด 3 หลักสูตรได้แก่

ประกอบด้วยวิชาเอก       

วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ

Field of Study in Teaching English

วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์

Field of Study in Teaching Mathematics

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Field of Study in General Science

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี

Field of Study in General Science-Chemistry

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา

Field of Study in General Science-Biology

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์

Field of Study in General Science-Physics

วิชาเอกการสอนภาษาไทย

Field of Study in Teaching Thai

วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา

Field of Study in Commerce Education

วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

Field of Study in Digital Technology for Education

วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา

Field of Study in Home Economics Education