ประกวดราคาซื้อ iPad Pro๑๑ Wifi จํานวน ๓๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ iPad Pro ๑๑ Wif จํานวน ๓๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๔,๖๕๐.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาท ถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<