ระเบียบงานคลังและพัสดุ


ระเบียบงานคลังและพัสดุ

การเงิน
          1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
          2. กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์นอกที่ตั้งสำนักงาน 1
          3. กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์นอกที่ตั้งสำนักงาน (ฉบับที่ 2)
          4. หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์
          5. การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในงานประจำปี งานพิธีการหรืองานเฉพาะกิจ
          6. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากรและค่าตอบแทนบทความ พ.ศ.2540
          7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)
          8. กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          9. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองจากเงินรายได้ พ.ศ.2538
          10. การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย
          11. การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงนิสิต
          12. รวมระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินรายได้ (พ.ศ.2512 ถึง ปัจจุบัน)
          13. หลักเกณฑ์การใช้โทรศัพท์มือถือ
          14. อัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าสมนาคุณคณะกรรมกาพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานตำแหน่งทางวิชาการ
งานพัสดุ
          1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
          2. กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
          3. แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market)
          4. การใช้รหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC
          5. การจำแนกประเภทร​ายจ่ายตามงบประมาณ