คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โพสเมื่อ : 2018-06-25 11:42:25 | การเข้าชม : 231 ครั้ง

ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๔ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๖๑เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น คณะศึกษาศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้

 

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุพรรณวดี

หมั่นพิทักษ์พงศ์

นางสาวรัชฎาภรณ์

หารยะ

นางสาวทิพธิดา

ทิพย์คงคา

นางสาวมณีวรรณ

บุญเติม

 

               กำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบ

               วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 

เวลา

วิชา

สถานที่สอบ

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

 

๕๐ คะแนน

คณะศึกษาศาสตร์อาคาร ๓

ชั้น ๒

ห้อง ๒๐๕

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

วิชาภาษาไทย

๕๐ คะแนน

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.

วิชาภาษาอังกฤษ

๕๐ คะแนน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

๑๐๐ คะแนน

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

วิชาความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

๕๐ คะแนน

สำหรับระเบียบเกี่ยวกับการสอบปรากฏตามรายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ