คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งพนักงานทั่วไป

โพสเมื่อ : 2020-09-18 11:14:05 | การเข้าชม : 54 ครั้ง

     ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน ๑ ตําแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 


๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหมวด ๒ ข้อ ๑๐ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่ต้องการ 
    ๒.๑ มีความรู้ความสามารถในด้านการดูแลสวน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒.๒ มีความรู้ความสามารถในด้านซ่อมบํารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเบื้องต้น ๒.๓ มีความรู้ความสามารถในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนและ 
กิจกรรมต่างๆ ๒.๔ มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
และอุทิศตนในการทํางาน ๒.๕ สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทําการได้ ๒.๖ เพศชาย มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ห้อง ๑-๑๐๓ ชั้น ๑ อาคาร ๑ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.00 น. ทุกวัน (หยุดพักกลางวัน) เว้นวันหยุดราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก website ของคณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ku.ac.th 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร 
    ๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กําหนด ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือ ของตนเอง 
    ๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 9 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

    ๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ ๑ ชุด

    ๔.๔ สําเนาแสดงคุณวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ

    ๔.๕ หนังสือรับรอง จํานวน ๓ ฉบับ ซึ่งไม่ใช่บิดามารดา สามีภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน ๓ คน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครอย่างดี กรอกคํารับรอง ในแบบฟอร์ม เอกสารปิดผนึก ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการประจํไม่ต่ํากว่า ระดับ ๔ หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่ต่ํากว่าร้อยเอก (นําส่งในวันรายงานตัวเมื่อผ่านการคัดเลือก)

    ๔.๖ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

    ๔.๗ หลักฐานใบกองเกินทหาร

    ๔.๘ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะ ต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันสมัคร 

๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน ประเมินจากความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที่วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา และ บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

[เอกสารเพิ่มเติม]