คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โพสเมื่อ : 2017-07-07 09:57:34 | การเข้าชม : 364 ครั้ง

ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560    
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี         สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น 

                คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   กำหนดสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

นางสาวกุลธิดา มาลัยแก้ว

 

กำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบ
       
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ห้อง 304 อาคาร 1 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

วัน เวลา

วิชา

คะแนน  

เวลา 09.00-10.00 น.

เวลา 10.00-11.00 น.

เวลา 11.00-12.00 น.

วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ                                  

50

50

50

150

เวลา 13.00-15.00 น.

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1.  ผู้สมัครสอบต้องมาให้ทันตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้ แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบแล้ว ผู้ใดมาภายหลังการสอบได้ดำเนินการไปแล้ว 15 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในวิชานั้น

          2.  ห้ามมิให้ผู้สมัครสอบนำตำราหรือหนังสือใด ๆ เข้าห้องสอบ ผู้ใดจงใจฝ่าฝืนจะต้องถูกตัดสิทธิการสอบ

          3.  กระดาษที่ใช้ในการสอบ ต้องใช้แต่กระดาษที่ทางการจัดไว้ให้เท่านั้น ส่วนเครื่องอุปกรณ์อย่างอื่น ๆ ที่ใช้ ในการสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ ให้ผู้เข้าสอบจัดหามาเอง

          4.  ผู้สมัครสอบคนหนึ่งจะพูดหรือติดต่อสิ่งของแก่กันกับผู้สมัครสอบคนอื่น หรือกับบุคคลภายนอกในระหว่างสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบแล้ว

          5.  ในระหว่างเวลาสอบ ผู้สมัครสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

          6.  ผู้สมัครสอบต้องเคารพต่อสถานที่และสิทธิของผู้อื่น โดยไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นที่รำคาญหรือเสียหาย  กับต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

          7.  ผู้สมัครสอบต้องเขียนเลขที่นั่งสอบ และชื่อ-นามสกุล ในกระดาษคำตอบทุกแผ่น

          8.  ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามข้อความที่สั่งไว้ในกระดาษข้อสอบ เช่น วิชาใดกำหนดจำนวนข้อให้เลือกตอบ  กี่ข้อ ก็ต้องไม่ตอบเกิน ถ้าผู้สมัครสอบตอบเกินกว่าจำนวนข้อที่กำหนดไว้ต้องตัดข้อที่ได้คะแนนมากออกตามลำดับ     ให้เหลือเท่าจำนวนข้อที่กำหนดให้ตอบ

          9.  คำตอบข้อใดที่ทำแล้ว ถ้าไม่ต้องการให้ขีดฆ่าเสีย ถ้าปล่อยทิ้งไว้ถือว่าตอบเกินตามข้อ 8

          10.  การลงข้อในการทำคำตอบ ให้เขียนหัวข้อตัวโตไว้นอกเส้นหรือรอยพับคั่นหน้า ส่วนข้อย่อยเขียนไว้     ข้างในเสร็จข้อหนึ่ง ให้ขีดเส้นคั่นเสีย

          11.  ห้ามนำกระดาษที่ทางการแจกให้สำหรับทำคำตอบออกจากห้องสอบ ไม่ว่าเวลาใด ๆ ถ้ามีกระดาษเหลือที่ใช้ไม่ได้ ให้นำส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ หรือวางไว้ ณ ที่นั่งสอบของตน

          12.  ผู้สมัครสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบ/บัตรประจำตัวประชาชน มาด้วยทุกครั้งที่เข้าสอบ 

          13.  ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างทำการสอบ