คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสเมื่อ : 2017-09-21 10:02:58 | การเข้าชม : 1421 ครั้ง

ประกศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน   ของรัฐ นั้น

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

๑.

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๗๒๐,๐๐๐.๐๐

๐๙/๒๕๖๐

๒.

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๙๒๔,๐๐๐.๐๐

๐๙/๒๕๖๐