คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculty Of Education Kasetsart University

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2563)
Master of Education Program in Educational Administration
- -
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
Masterof Education Programin Teaching Mathematics
- -
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
Master of Arts Program in Home Economics Education
- - -
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
Master of Arts Program in Educational Psychology and Guidance
- -
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
Master of Education Program in Educational Communications and Technology
- -
6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
Master of Arts Program in Physical Education
- -
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
Master of Education Program in Educational Research and Evaluation
- -
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2563)
Master of Education Program in Science Education
- -
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
Master of Education Entrepreneurship Education
- -
10. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตร พ.ศ. 2562)
Master of Science Program in Health Promotion and Health Education
- -
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ (หลักสูตร พ.ศ. 2559)
Master of Science Program in Recreation
- - -
12. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร พ.ศ. 2561)
Master of Education Program in Curriculum and Instruction
- -
13. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2561)
Master of Education Program in Early Childhood Education
- -
14. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
Master of Education Program in Vocational Education for Human Resource Development
- -
15. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม (หลักสูตร พ.ศ. 2563)
Master of ArtsProgramin Lifelong Learning Promotionfor Social Development
- - -
16. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตร พ.ศ. 2560)
Master of Education Program in Special Education
- -
# ชื่อหลักสูตร แผนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 XF29 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), (เปิดสอนภาคปกติและภาคพิเศษ)
Master of Education (Educational Communications and Technology),
แผน ก แบบ ก2, แผน ข
# ชื่อหลักสูตร แผนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 XF11 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), (เปิดสอนภาคปกติและภาคพิเศษ)
Master of Arts (Educational Psychology and Guidance),
แผน ก แบบ ก2, แผน ข
2 XF34 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ), (เปิดสอนภาคปกติและภาคพิเศษ)
Master of Education (Special Education),
แผน ก แบบ ก2 , แผน ข
# ชื่อหลักสูตร แผนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 XF09 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา), (เปิดสอนเฉพาะภาคปกติ)
Master of Arts (Home Economics Education),
แผน ก แบบ ก2
2 XF36 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา), (เปิดสอนภาคปกติและภาคพิเศษ)
Master of Education (Business and Computer Education),
แผน ก แบบ ก2
3 XF24 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนอาชีวศึกษา), (เปิดสอนเฉพาะภาคปกติ)
Master of Education (Business and Computer Education),
แผน ก แบบ ก2
4 XF32 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม), (เปิดสอนเฉพาะภาคปกติ)
Master of Arts (Non-formal Education for Social Development),
แผน ก แบบ ก2
# ชื่อหลักสูตร แผนการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
1 XF13 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา), (เปิดสอนภาคปกติและภาคพิเศษ)
Master of Arts (Physical Education) ,
แผน ก แบบ ก2
2 XF33 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา), (เปิดสอนภาคปกติและภาคพิเศษ)
Master of Science (Health Promotion and Health Education),
แผน ก แบบ ก2
3 XF22 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นันทนาการ), (เปิดสอนเฉพาะภาคปกติ)
Master of Science (Recreation),
แผน ก แบบ ก2

การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท