คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 12 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย...
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 24/May/2022    เวลา : 15:09:43

 • ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา...
 • ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/May/2022    เวลา : 14:44:39

 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/May/2022    เวลา : 13:12:57

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต

 • คู่มือการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...
 • คู่มือการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Jun/2021    เวลา : 14:40:58

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิตทั้งหมด

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕...
 • ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 22/Mar/2022    เวลา : 12:59:43

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาและกายภาพ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาและกายภาพ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 19/May/2022    เวลา : 13:16:20

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาและกายภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาและกายภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 07/Apr/2022    เวลา : 11:00:45

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก...
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Jan/2022    เวลา : 15:14:21

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  ภาพกิจกรรม

 • โครงการศึกษาศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2565 กิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kyoai Gakuen ประเทศญี่ปุ่น...
 • โครงการศึกษาศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2565 กิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kyoai Gakuen ประเทศญี่ปุ่น

  ลงประกาศเมื่อ : 23/May/2022    เวลา : 09:51:12     จำนวนการเข้าชม (5)

 • สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรมนิสิตขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร และ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี...
 • สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรมนิสิตขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร และ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

  ลงประกาศเมื่อ : 19/May/2022    เวลา : 09:02:45     จำนวนการเข้าชม (9)

 • วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ได้จัดโครงการ การประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู (ครั้งที่ 5) ปี พ.ศ. 2565...
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ได้จัดโครงการ การประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู (ครั้งที่ 5) ปี พ.ศ. 2565

  ลงประกาศเมื่อ : 29/Apr/2022    เวลา : 08:51:14     จำนวนการเข้าชม (22)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    Max Learn
    เกรดออนไลน์
    สารสนเทศนิสิต มก.
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    การวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
    สารสนเทศงานวิจัย
    บริการจัดการโครงการวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
    การประกันคุณภาพ
    THE Impact Rank (SDGs)
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    ระบบบริหารจัดการความรู้ (KM)
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    แบบฟอร์ม
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ