คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Image

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

Image

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 12 หลักสูตรได้แก่...อ่านเพิ่มเติม..>

ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาพลศึกษา...
 • ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาพลศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 03/Oct/2022    เวลา : 09:48:12

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาการศึกษา...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาการศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Sep/2022    เวลา : 16:11:29

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 23/Sep/2022    เวลา : 15:16:14

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต

 • คู่มือการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...
 • คู่มือการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 27/Jun/2021    เวลา : 14:40:58

  ดูข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิตทั้งหมด

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 05/Aug/2022    เวลา : 11:11:25

  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566...
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 16/Aug/2022    เวลา : 11:41:47

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จํานวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จํานวน ๑๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 30/Aug/2022    เวลา : 14:40:02

  ขอบเขตงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก...
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔...อ่านเพิ่มเติม..>

  ลงประกาศเมื่อ : 14/Jan/2022    เวลา : 15:14:21

  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

  ภาพกิจกรรม

 • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ. ดร.ชานนท์ จันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
 • ลงประกาศเมื่อ : 03/Oct/2022    เวลา : 09:32:31     จำนวนการเข้าชม (11)

 • โครงการมุทิตาจิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2565...
 • ลงประกาศเมื่อ : 27/Sep/2022    เวลา : 09:16:35     จำนวนการเข้าชม (30)

 • วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kyoai Gakuen ประเทศญี่ปุ่น เข้าเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู ร่วมกับนิสิตไทยและนิสิตแลกเปลี่ยนจากเมียนมาร์...
 • ลงประกาศเมื่อ : 14/Sep/2022    เวลา : 09:14:52     จำนวนการเข้าชม (38)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

  อื่นๆ    ระบบการเรียนการสอน
    ประเมินการเรียนการสอน
    เกรดออนไลน์
    การขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
    การวิจัย
    ระบบฐานข้อมูลการค้นคว้าอิสระ
    สารสนเทศงานวิจัย
    การประกันคุณภาพ
    THE Impact Rank (SDGs)
    CHE QA Online
    ฐานข้อมูลผู้ประเมินคุณภาพ
    ผลการประเมินคุณภาพภายใน
    แผนประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
    แผนประกันคุณภาพ ระดับสำนักงาน
    การบริหารจัดการ
    สรุปมติและสาระคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์
    การเงินและพัสดุ
    ระเบียบงานคลังและพัสดุ
    ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ
    ลิงค์อื่นๆ
    กองทุนคณะศึกษาศาสตร์
    กองทุนพัฒนานิสิต
    จรรยาบรรณ บุคลากร มก.
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
    ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยฯ