หลักสูตรปริญญาเอก


หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 10 หลักสูตรได้แก่

 • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)* Ph.D. (Curriculum and Instruction) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 • ศศ.ด. (อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) * Ph.D. (Vocational Education For Human Resource Development) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 • ปร.ด. (พลศึกษา) Ph.D. (Physical Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)* Ph.D. (Science Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)* Ed.D. (Educational Administration) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)*Ph.D. (Educational Communications and Technology) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • ศษ.ด. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)* Ed.D. (Educational Research and Evaluation) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 • ปร.ด. (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม) Ph.D. (Non-formal Education for Social Development) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 • ปร.ด. (การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา) Ph.D. (Health Promotion and Health Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • ศษ.ด. (การสอนคณิตศาสตร์) Ed.D. (Teaching Mathematics) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)


 • *  เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ