สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น...

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการดีเด่น และโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 15 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และบุคลากรสายสนับสนุนฯ ดีเด่น ร่วมมอบรางวัลให้แก่คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดังนี้
บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 2564
- นางสาวจารี จันทร์อุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ กลุ่มวิชาชีพ
ประเภทที่ 1 ผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ TQF ระดับปริญญาโท
- หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทที่ 1 ผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ TQF ระดับปริญญาเอก
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทที่ 3 หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563
- หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>>ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม<<


Total 11 Picture