ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565)...


แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568)

 

         

     ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันแห่งการคิด” ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์  ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

โดยแผนยุทธศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งประด้วย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด (Thinking Faculty)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานิสิต (Smart Students)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางการศึกษา (Excellent Educational Research and Academic Services)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ (Management for Excellence)

 

โดยในแต่ละยุทธศาสตร์มีการกำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน รวมไปถึงตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานในยุทธศาสตร์แต่ละด้าน

>>ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568)<<