ข่าวประชาสัมพันธ์

SDGs 17.partnerships for the goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.Relationships to support the goals (18.5%) (การสนับสนุนเป้าหมาย)...


ตัวชี้วัด THE Impact Rank (SDGs)
17.2.2 การเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ (เช่น หน่วยงานรัฐ/เอกชน/NGO) เพื่อร่วมหาแนวทางบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

     ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในการจัดประชุมครั้งนี้ ภาควิชาฯได้มีการติดต่อประสานงานและร่วมมือกับบริษัทเอกชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษามาร่วมจัดแสดงผลงาน นอกจากนั้น ยังมีการร่วมมือกับทางสถาบันอุดมศึกษาที่มีสาขเทคโนโลยีการศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เข้ามาร่วมเสวนาในข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนในการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาคนในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป หัวข้อในการเสวนามีดังนี้

     1. ความสำคัญและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักเทคโนโลยีการศึกษาในมุมมองของผู้กำหนดนโยบายระดับชาติ

     2. แนวโน้มการวิจัยและก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

     3. มุมมองของภาคเอกชนที่มีต่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัด THE Impact Rank (SDGs)
17.2.4 การมีความร่วมมืองานวิจัยและข้อปฏิบัติในการแก้ปัญหาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

     ผศ.ดร. มีชัย ออสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมมือทำงานวิจัยร่วมกับทีมนักวิจัยของ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและข้อปฏิบัติในการแก้ปัญหาของสังคมโลกในเรื่อง การอพยพ การโยกย้ายถิ่นฐานทั้งโดยสมัครใจและการถูกบังคับ ในเอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง  “Towards Safe, Orderly and Regular Migration in the Asia‑Pacific Region: Challenges and Opportunities” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ที่จะ “ไม่ทิ้งผู้อพยพไว้ข้างหลัง” ซึ่งประเด็นปัญหาเรื่องการอพยพย้ายถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับ SDGs โดยตรง ดังนี้

  • SDG1: เพราะแรงงานข้ามชาติจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะอยู่ในความเสี่ยงของความยากจนมากกว่าผู้ที่ไม่ต้องอพยพย้ายถิ่น
  • SDG2: แรงงานข้ามชาติมักเป็นกำลังสำคัญในการเสริมความมั่นคงของระบบโภชนาการในแง่การเข้าไปเป็นแรงงานในระบบผลิตอาหาร แต่พวกเขาเองเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางอาหารและภาวะทุพโภชนาการมากกว่าผู้ไม่ย้ายถิ่น
  • SDG3” เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มักทำงานในภาวะเสี่ยง เข้าถึงการบริการสุขภาพได้ยากจึงมักจะมีความเสี่ยงสูงของภาวะสุขภาพบางอย่าง
  • SDG4: เด็กพลัดถิ่นมักจะมีระดับการศึกษาที่ต่ำกว่ากว่าคนในพื้นที่และผู้อพยพที่เป็นเยาวชนมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการศึกษา และการอบรมที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาทักษะ
  • SDG5: ผู้อพยพเพศหญิงมักต้องเผชิญความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ ทั้งการถูกเลือกปฏิบัติ ยากจน ไม่เข้าถึงการศึกษา และงานที่ดีมากกว่าเพศอื่น
  • SDG8: การย้ายถิ่นของแรงงานส่งเสริมการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวคือกลุ่มที่มีความเปราะบางในที่ทำงานมากกว่าผู้ไม่ย้ายถิ่น
  • SDG10: ผู้อพยพจำนวนมากทั่วโลกสามารถหารายได้โดยเฉลี่ยน้อยกว่ากว่าผู้ที่ไม่ได้อพยพ
  • SDG11: ผู้อพยพในเมืองจำนวนมากมีโอกาสน้อยที่จะมีที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้อพยพ
  • SDG16: แรงงานข้ามชาติจำนวนมากเผชิญกับความเกลียดกลัวชาวต่างชาติและการเลือกปฏิบัติมากขึ้น และบ่อยกว่าผู้ที่ไม่อพยพ

(อ้างอิง: https://www.sdgmove.com/2021/08/21/sdg-recommends-no-leave-migrant-behind-iom/)

https://reliefweb.int/report/world/towards-safe-orderly-and-regular-migration-asia-pacific-region-challenges-and