ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา...


     ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<