ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา...


ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน ๑ ตําแหน่ง นั้น คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เลขประจําตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่ สอบข้อเขียน ดังนี้

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<