ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา...


ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<