หัวหน้าภาควิชา


ผศ. ดร.ทรงชัย อักษรคิด
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : กศ.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล์ : feduscu@ku.ac.th
โทรศัพท์ : -

ผศ. ดร.บุญเลิศ อุทยานิก
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : ศศ.ด. พลศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมล์ : fedublo@ku.ac.th
โทรศัพท์ : -

ผศ. ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : ค.ด. การศึกษานอกระบบโรงเรียน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ : feducsu@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02-579-7143

ผศ. ดร.วัตสาตรี ดิถียนต์
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : Educational Technology (Ph.D) University of Northern Colorado
อีเมล์ : watsatree@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2942-8674

อาจารย์ ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คุณวุฒิการศึกษา : Ph.D. in Counseling and Student Personnel Psychology, University of Minnesota
อีเมล์ : marid.k@ku.th
โทรศัพท์ : 02-942-8780-1, 02-942-8677

อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา : กศ.ด. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล์ : fedupmn@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8800 ต่อ 504

นางสาว สุวรรณา ปรมาพจน์
ตำแหน่งบริหาร : รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา : อ.ม. ปรัชญา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล์ : feduswn@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 02-942-8200