ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์


รศ. ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
ตำแหน่งบริหาร : คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา : Ph.D. Early Childhood Education, Texas Woman's University, United States
อีเมล์ : fedupdl@ku.ac.th
รศ. ดร.ชานนท์ จันทรา
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คุณวุฒิการศึกษา : ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
อีเมล์ : feducnc@ku.ac.th
ผศ. ดร.อวยพร ตั้งธงชัย
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา : Doutor Sport Science, Universidade do Porto, Portugal
อีเมล์ : feduoptc@ku.ac.th
ผศ. ดร.พิกุล เอกวรางกูร
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา : ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand
อีเมล์ : fedupke@ku.ac.th
ผศ. ดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คุณวุฒิการศึกษา : ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
อีเมล์ : feduulk@ku.ac.th
ดร. สุริยัน สุวรรณกาล
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
คุณวุฒิการศึกษา : ศศ.ด. พลศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
อีเมล์ : fedusys@ku.ac.th
รศ. ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา : ค.ด. พัฒนศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand
อีเมล์ : fedunrr@ku.ac.th
ผศ. ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา : ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
อีเมล์ : fedupnht@ku.ac.th
ดร.นันท์นภัส เกตน์โกศัลย์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา : ปร.ด. การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
อีเมล์ : fedunpks@ku.ac.th
ผศ. ดร.สิทธิกร สุมาลี
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการความรู้
คุณวุฒิการศึกษา : ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
อีเมล์ : fedustk@ku.ac.th
ผศ. ดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ
คุณวุฒิการศึกษา : ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand
อีเมล์ : feducrl@ku.ac.th
ผศ. ดร. วันดี เกษมสุขพิพัฒน์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คุณวุฒิการศึกษา : Ph.D., University of Wyoming, United States of America
อีเมล์ : feduwdk@ku.ac.th
อ. ดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
คุณวุฒิการศึกษา : ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Thailand
อีเมล์ : fedundl@ku.ac.th
ผศ. ดร.อุทุมพร อินทจักร์
ตำแหน่งบริหาร : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ
คุณวุฒิการศึกษา : ค.ด. พัฒนศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thailand
อีเมล์ : feduapi@ku.ac.th