หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่

 • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)* M.Ed. (Educational Administration) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

 • ศษ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)* M.Ed. (Teaching Mathematics) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • ศษ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) M.Ed. (Home Economics Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 • ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)* M.A. (Educational Psychology and Guidance) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)* M.Ed. (Educational Communications and Technology) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 • ศศ.ม. (พลศึกษา)* M.A. (Physical Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 • ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)* M.Ed. (Educational Research and Evaluation) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)* M.Ed. (Science Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

 • วท.ม. (การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา)* M.S. (Health Promotion and Health Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 • ศษ.ม. (การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ)* M.Ed. (Entrepreneurship Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 • วท.ม. (นันทนาการ) M.S. (Recreation) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 • ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)* M.Ed. (Curriculum and Instruction) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 • ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา)* M.Ed. (Early Childhood Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 • ศษ.ม. (อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) M.Ed. (Vocational Education For Human resource Development) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 • ศศ.ม. (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม) M.A. (Non-formal Education for Social Development) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 • ศษ.ม. (การศึกษาพิเศษ) * M.Ed. (Special Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)


 • *  เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ