พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์


พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

พันธกิจคณะศึกษาศาสตร์

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนิสิต
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการคิดที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการเชิงรุกเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดและศาสตร์ทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่สถาบันแห่งการคิด