หลักสูตรปริญญาโท...


 คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 16 หลักสูตรได้แก่

* เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ