สำนักงานเลขานุการ


ประวัติความเป็นมา

          ประวัติความเป็นมา สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ทำหน้าที่ในการบริหารงานธุรการ การให้บริการการศึกษาและบริการการเรียนการสอน การบริหารและการบริการทั่วไป สำนักงานเลขานุการคณะมีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติงานกลางในด้านการให้บริการแก่ทุกภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในทางปฏิบัติสำนักงานเลขานุการคณะจะเป็นหน่วยงานหน่วยแรกของคณะในการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการปฏิบัติงานจากทุกแหล่ง ยกเว้นกรณีการติดต่อประสานงานโดยตรงถึงภาควิชาและหน่วยงาน จากนั้นจะดำเนินการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในคณะ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน แล้วแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่อง สำนักงานเลขานุการคณะจึงเป็นแกนกลางในการประสานงานดำเนินการของคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งในระดับภาควิชา หน่วยงานระดับกอง ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายนอก และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานโดยส่วนรวมของคณะศึกษาศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอบเขตงานของสำนักงานเลขานุการคณะยังครอบคลุมงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาและหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดโดยเฉพาะ

วิสัยทัศน์
บุคลากรเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ บริการด้วยใจและทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

ปรัชญา / ปณิธาน
สำนักงานเลขานุการคณะจะสนับสนุนด้านการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ภารกิจ
 • สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ
 • บริหารจัดการภารกิจ 4 งานหลักแบบธรรมาภิบาล
 • พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงสุด


 •           สำนักงานเลขานุการคณะ มีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเป็นหัวหน้า กำกับ ดูแลรับผิดชอบงานบริหารและงานธุรการทั่วไป ภายใต้การบังคับบัญชาของคณบดี ปัจจุบันสำนักงานเลขานุการคณะมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่รับผิดชอบ 4 งาน ดังนี้

            1. งานบริหารและธุรการ
                 1.1 หน่วยสารบรรณ
                 1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่
                 1.3 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

            2. งานคลังและพัสดุ
                 2.1 หน่วยการเงินและบัญชี
                 2.2 หน่วยพัสดุ

            3. งานบริการการศึกษา
                 3.1 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
                 3.2 หน่วยโสตทัศนศึกษา
                 3.3 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
                 3.4 ศูนย์วัสดุการศึกษา

            4. งานนโยบายและแผน
                 4.1 หน่วยแผนและงบประมาณ
                 4.2 หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
                 4.3 หน่วยประกันคุณภาพ

            นอกเหนือจากลักษณะงานตามโครงสร้างดังกล่าว ในทางปฏิบัติ สำนักงานเลขานุการคณะเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติภารกิจรองรับนโยบายและการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะ ในด้านการติดต่อประสานงาน งานพิมพ์และผลิตเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและงานบริการอื่นๆ เป็นประจำ โดยเฉพาะในงานของคณะกรรมการประจำคณะ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีคณะกรรมการและอนุกรรมการรับผิดชอบด้านวิชาการ หลักสูตร งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานบริการวิชาการของคณะ งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา งานวิจัยด้านการเรียนการสอนและแผนงานวิจัยแม่บทของคณะศึกษาศาสตร์ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานกิจการนิสิต ซึ่งรับผิดชอบงานส่งเสริมกิจกรรมนิสิต งานแนะแนวการศึกษา งานทุนการศึกษา งานสโมสรนิสิต ศูนย์และหน่วยปฏิบัติการในระดับคณะฯ อีก 8 หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการคณะจัดบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจเหล่านี้ โดยปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนหนึ่งอยู่ประจำภาควิชาต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ด้านบริการการเรียนการสอนและประสานงานธุรการทั่วๆ ไปของภาควิชา


  โครงสร้างสำนักงาน

  วัตถุประสงค์ของสำนักงานเลขานุการคณะ


            1. เพื่อสนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์
            2. เพื่อดำเนินงานด้านงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วในการบริการ
            3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ให้มีคุณภาพเสริมรับกับภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์


  ภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการคณะ

            สำนักงานเลขานุการคณะ แบ่งส่วนราชการเป็น 4 งานหลัก
                 1. งานบริหารและธุรการ
                 2. งานบริการการศึกษา
                 3. งานคลังและพัสดุ
                 4. งานนโยบายและแผน

  แผนกลยุทธ์สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2560- 2563


  วิสัยทัศน์ “บุคลากรเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ บริการด้วยใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี”
  วัตถุประสงค์
                 1. เพื่อสนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                 ตามวัตถุประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์
                 2. เพื่อดำเนินงานด้านงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน ให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วในการบริการ
                 3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ให้มีคุณภาพเสริมรับกับภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเพื่อการเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ และบริการด้วยใจ
  มาตรการ
                 1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น
                 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น
                 3. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน
                 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นการมีส่วมร่วมทุกภาคส่วน ส่งเสริมและยกย่องแบบอย่างที่ดี
                 5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริการที่ดีขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

  ตัวชี้วัด
                 1. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้
                 2. ร้อยละจำนวนบุคลากรที่ได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะหลัก
                 3. จำนวนกิจกรรมการปรับปรุงงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
                 4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                 5. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการแก่นิสิต

  กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ
  มาตรการ
                 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการดำเนินงานให้มีความเชื่อมโยงครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
                 2. ปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
  ตัวชี้วัด
                 1. จำนวนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
                 2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Website/Wifi)
                 3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ
  มาตรการ
                 1. จัดทำแผนยกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศึกษาศาสตร์
                 2. บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และแสวงหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
                 3. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
  ตัวชี้วัด
                 1. จำนวนรายได้ต่อปี
                 2. จำนวนกิจกรรมที่ได้ปรับปรุงให้เอื้อต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
  มาตรการ
                 1. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
                 2. ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพเพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด
  ตัวชี้วัด
                 1. จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ

  กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
  มาตรการ
                 1. พัฒนากายภาพให้สวยงาม สร้างบรรยากาศให้เป็นสีเขียวและบรรยากาศที่ดี
                 2. สนับสนุนให้บุคลากรเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
  ตัวชี้วัด
                 1. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรและนิสิตที่มีต่อสุนทรียภาพของคณะ
                 2. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด
                 3. ระดับคะแนนดัชนีความสุขของบุคลากร

  ดาวน์โหลด แผนกลยุทธ์สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2563