โครงสร้างงานนโยบายและแผน


บุคลากร งานนโยบายและแผน

นางสาว สุวรรณา ปรมาพจน์ (นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ , หัวหน้างานนโยบายและแผน)
email : feduswn@ku.ac.th
นาย ณรงค์ศักดิ์ หวังรัตนปราณี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ )
email : fedunsw@ku.ac.th
นาย ธีระภัณฑ์ ศิริสุวรรณ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ )
email : fedutpsi@ku.ac.th