โครงสร้างงานบริการการศึกษา


บุคลากร งานบริการการศึกษา

นางสาว สุกัญญา บุญเกิน (นักวิชาการศึกษา , หัวหน้างานบริการการศึกษา )
email : feduskb@ku.ac.th
นางสาว ทิพวรรณ กลิ่นประยงค์ (นักวิชาการศึกษา)
email : fedutpk@ku.ac.th
นาย ประสิทธิ์ รอดพันธุ์ (นักวิชาการศึกษา)
email : fedupsrp@ku.ac.th
นาย สัมฤทธิ์ สมใจ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
email : fedussj@ku.ac.th
นาย นพพร ภู่ศรีพงษ์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
email : fedunop@ku.ac.th
นาย ศิวกรณ์ เสถียรกิจการชัย (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
email : fedusos@ku.ac.th
นางสาว สุพรรวดี หมั่นพิทักษ์พงศ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
email : fedusdm@ku.ac.th
นางสาว สุพีรณัฐ บุญเกิน (นักวิชาการศึกษา)
email : -
งานบริการการศึกษา
งานบริการการศึกษามีหน้าที่ให้บริการทางการศึกษา และสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ และให้การสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ และสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี