โครงสร้างงานบริการการศึกษา


งานบริการการศึกษา
งานบริการการศึกษามีหน้าที่ให้บริการทางการศึกษา และสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ และให้การสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ และสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี