หน่วยโสตทัศนศึกษา


หน่วยโสตทัศนศึกษา
หน่วยโสตทัศนศึกษาหน้าที่หลักในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ดูแลและบริหารจัดการด้านเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แบบฟอร์มการขอใช้บริการครุภัณฑ์ และโสตทัศนูปกรณ์