หน่วยการเจ้าหน้าที่


บุคลากร หน่วยการเจ้าหน้าที่

นาง ปาริชาติ ปัญญาฤทธิ์ (บุคลากร ชำนาญการ , หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่)
email : feduprc@ku.ac.th
นางสาว ธนวัลย์ ตั้งเสถียรวงศา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)
email : fedutwt@ku.ac.th
นางสาว วรรษมณ ฐิติรัตนมงคล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)
email : feduwmth@ku.ac.th


ข้อควรรู้
ระเบียบ / ข้อบังคับ     พ.ร.บ.     คู่มือ/หลักเกณฑ์     มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง     การขอตำแหน่งทางวิชาการ