หน่วยสารบรรณ


บุคลากร หน่วยสารบรรณ

นาง ปาริชาติ ปัญญาฤทธิ์ (บุคลากร ชำนาญการ , หัวหน้างานบริหารและธุรการ)
email : feduprc@ku.ac.th
นางสาว ธันยพร อินทรอุทก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ )
email : fedutpi@ku.ac.th
นางสาว พิมพ์ชนก อ่องรุ่งเรือง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ )
email : fedupna@ku.ac.th