หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


บุคลากร หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นาย สุเมธ เพ็ชรพงษ์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ, หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
email : fedusmph@ku.ac.th
นาย รังสรรค์ พิมพ์ทอง (พนักงานขับรถยนต์)
email : fedursp@ku.ac.th
นาย ฐกฤต กรเจริญนิธิ (พนักงานขับรถยนต์)
email : fedutkk@ku.ac.th
นาย นพพร ขุนทอง (พนักงานทั่วไป)
email : fedunpkh@ku.ac.th
นาง สกุณา เนื้อขำ (แม่บ้าน)
email : fedusunu@ku.ac.th
นาง อุษา ส่งศรีแจ้ง (แม่บ้าน)
email : feduuss@ku.ac.th
นาง สิริกร ยืนยง (พนักงานสถานที่)
email : feduskyu@ku.ac.th
นางสาว พัฒชรี โอวาทสาร (พนักงานสถานที่)
email : fedupro@ku.ac.th