ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบว่าด้วยกองทุนของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
2 ระเบียบว่าด้วยกองทุนของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2547
3 หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์