เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์


เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)
  • นิสิตมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และสามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่ส่งเสริมทักษะการคิด
  • ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดตอบสนองความต้องการของสังคม
  • การบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการคิดและศาสตร์ทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
  • ระบบการบริหารจัดการองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่สถาบันแห่งการคิด