งานคลังและพัสดุ


บุคลากร งานคลังและพัสดุ

นาย ฐิติพงศ์ ศุภวัฒน์ภิญโญ (นักวิชาการเงินและบัญชี, หัวหน้างานคลังและพัสดุ)
email : feduttps@ku.ac.th
นางสาว วิภา เสริฐสันติ (นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ)
email : feduwpr@ku.ac.th
นางสาว สุดารัตน์ มูลกิตติ (นักวิชาการเงินและบัญชี)
email : fedusrm@ku.ac.th
นางสาว ทรายทอง ทิพย์โพธิ์ (นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ, หัวหน้าหน่วยพัสดุ)
email : fedusht@ku.ac.th
นางสาว ขวัญฤดี รัตนชู (นักวิชาการพัสดุ)
email : fedukdr@ku.ac.th
นางสาว ปริญญา พึ่งบุญญะ (นักวิชาการพัสดุ)
email : fedupnpu@ku.ac.th