งานคลังและพัสดุ


ภาระงาน

นายฐิติพงศ์ ศุภวัฒน์ภิญโญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • งานตรวจเอกสารหลักฐาน
  • การเบิกจ่าย เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น รร.สาธิต)
 • จองเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ทุกบัญชี ในระบบ ERP
 • งานลงรายการบัญชีในระบบ ERP
 • ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเบิก – จ่าย เงินรายได้
 • จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายเงินรายได้คงเหลือประจำเดือน แจ้งภาควิชาและคณะกรรมการประจำคณะ
 • จัดทำสัดส่วนเปรียบเทียบการใช้เงินประจำปีย้อนหลัง


 • นางสาววิภา เสริฐสันติ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง
 • จัดทำรายละเอียดการเบิกชดเชยเงินสำรองจ่าย 10% (ใบเบิกถอน)
 • จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
 • จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
 • บันทึกรายการบัญชีในระบบ ERP
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนานิสิต
 • ให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 • นางสาวอัญชิสา ชุมผล
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
 • ออกเช็คจากระบบ ERP เพื่อจ่ายเช็คให้แก่บุคคลภายใน และบริษัท/ห้าง/ร้านค้า พร้อมออกเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จัดทำทะเบียนคุมเงินเหลือจ่ายประจำวัน
 • ควบคุม, กันเงิน, ตรวจสอบเอกสาร, เบิกจ่าย เงินงบประมาณประจำปีทุกแผนงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
 • จัดทำรายงานเงินงบประมาณคงเหลือประจำเดือนเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
 • ตรวจค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
 • รับผิดชอบการจ่ายสลิปเงินเดือนและสลิปสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับหน่วยงานย่อยภายในคณะศึกษาศาสตร์


 • นางสาวทรายทอง ทิพย์โพธิ์
  หัวหน้าหน่วยพัสดุ
 • จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้
 • ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
 • จัดซื้อจัด/จัดจ้าง จองเงินงบประมาณ จัดทำใบขออนุมัติเบิกจ่ายในระบบ ERP
 • ลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ ERP
 • จัดทำสัญญาซื้อ/ขาย ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานพัสดุแก่หน่วยงานย่อยภายในคณะศึกษาศาสตร์
 • บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์
 • ใควบคุมการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง


 • นางสาวขวัญฤดี รัตนชู
  นักวิชาการพัสดุ
 • เบิก – จ่ายพัสดุ (ทุกวันที่ 1, 15 ของเดือน)
 • จัดทำรายงานสรุปการเบิก – จ่าย วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านประจำเดือนและประจำปี
 • จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและทะเบียนคุม
 • จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 – 4 (เงินรายได้, เงินงบประมาณ)
 • ตรวจเช็ควัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจำปี เพื่อรายงานผลปฏิบัติการประจำปี
 • นำเงินสด/เช็ค ฝาก – โอน เข้าบัญชีธนาคาร
 • ส่งออกหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
 • รับคืนเงินยืมทดรองจ่าย ส่งคืนใบเสร็จ (ถ้ามี) และใบรับใบสำคัญ
 • รับแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุด
 • ลงบัญชีพัสดุในระบบ ERP