ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน (Work Flow)


งานการเงิน
การยืมเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ กรณีจัดโครงการต่าง ๆ Download
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ Download
การเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวืทยาลัยเงินรายได้ Download
การเบิกถอนเงินทดรองจ่ายของโครงการพิเศษ จากเงินสำรองจ่ายคณะศึกษาศาสตร์ Download
การออกใบสำคัญตั้งหนี้เดินสะพัดจากหน่วยงานผู้ให้บริการ (หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) กรณีที่ไม่ใช่โครงการพัฒนาวิชาการ Download
การโอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาล Download
การโอนค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้กับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (สหโภชน์) และร้านอาหารแก้วเกษตร Download
การโอนเงินค่าอำนวยการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
การโอนเงินค่าบำรุงรักษารถยนต์ Download
การโอนภายในหน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์ (ค่าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) Download
การดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บค่าเช่าร้านค้า Download
การขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
งานพัสดุ
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานเลขานุการคณะฯ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทขึ้นไป (เงินงบประมาณและเงินรายได้) Download
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานเลขานุการคณะฯ วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (เงินงบประมาณและเงินรายได้) Download
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (เงินงบประมาณและเงินรายได้) ระหว่างภาควิชาและพัสดุคณะ Download
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท (เงินงบประมาณและเงินรายได้) ระหว่างภาควิชาและพัสดุคณะ Download