หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 6 หลักสูตรได้แก่

  • ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ B.Ed. (Teaching Mathematics) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

  • ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ B.Ed. (Teaching Science) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

  • ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา B.Ed. (Home Economics Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

  • ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา B.Ed. (Business and Computer Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

  • ศษ.บ. สุขศึกษา B.Ed. (Physical Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

  • ศษ.บ. พลศึกษา B.Ed. (Health Education) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)